NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons

Beweeg af met die bladsy vir inligting...

Belhar en Artikel 1


 • Die proses - Noordelike sinode
  Die Artikel 1 – Taakspan gee die volgende inligting deur [ 27 Februarie 2015]: 
  Dankie vir almal se positewe bydrae en ruimteskeppende gesindheid by die sinodesitting. 
  1.  Ringskommissies  -  Ringskommissies moet asseblief besluit wattter proses hulle gaan volg om die gemeentes se prosesse te monitor sodat u op die ou end dokument 10 kan invul.  Die sinode vertrou ringe om na gelang van hulle omstandighede ‘n proses te bestuur wat vir die ringskommissie aanvaarbaar is.  Kommunikeer asseblief u proses van monitering duidelik aan die gemeentes.

  2.  Kerkrade  -  Daar is ‘n paar sake waaraan u nou aan kan aandag skenk:
  1.  Stuur dokumentasie aan die Kerkraadslede voor die Kerkraadsvergadering uit saam met die kennisgewing. Die dokumentasie wat u benodig, is hieronder beskikbaar.  Pas ook gerus die dokumentasie aan na gelang van u plaaslike omstandighede.  U hoef nie alles te stuur nie.  Artikel 1, Die Belydenis van Belhar en dalk die 10 Ja en Nee motiverings kan dalk genoeg wees om kerkraadslede te help om vooraf na te dink oor die saak.   
  2.  Kies by die Kerkraadsvergadering watter vorm van stemming die gemeente gaan volg: gemeentevergadering of stemproses.   Kommunikeer die datums en proses duidelik aan die gemeente.
  3.  Die Kerkraad moet sy voorstel (Ja/Nee) na u eie stemming aan die gemeente kommunikeer.   Onthou dat “Ja” is 2/3 of meer wat “Ja” stem, anders is dit ‘n “nee”.
  4.  Besluit op prosesse om die gemeente in te lig om ‘n verantwoordelike besluit te neem.

  3. Jou eie reis met Artikel 1 - Ek nooi jou ook om die proses en jou eie stem oor Artikel 1 ‘n saak van gebed te maak.  Kom ons vra die Here wat Hy deur die proses in en deur ons wil doen. 

  Kom ons maak van die proses ‘n geleentheid ipv ‘n probleem, wat ookal die uitkoms!

Dokumente:
**  
Belydenis van Belhar - dokument
**   Artikel 1 - dokument;
**   Saamgestelde dokument vir die proses rondom Artikel 1 vir aandag van Gemeentes - kliek hier

**   Voorgestelde wysiging van Art 1 van die Kerkorde: Inleiding met oog op ruimte vir gesprek kliek hier  [Power Point aanbieding tydens Sinode, 13 Februarie]

Sinodesitting: 13 Februarie 2015
    Plek:
Doornpoort gemeente (Boababstraat 841, Doornpoort).
    Tyd
Die sinode vind oor een dag plaas vanaf 09:00 tot 18:00.
    ** 
Eerste inligtingsbrief

    **  Finale inligtingsbrief

 • Kom ons luister na mekaar:
  1)  Beskrywingspunt: Di Petrus Kriel en Jan Pretorius
  2)  Belhar en die Bybel - 'n lyn in sand deur Cobus van Wyngaard :   [kliek hier...]
  3)  Kliek hier - Brief opgestel deur (ds) PJ Grobler
  4) 
  Bydrae deur ds Petrus Kriel – “Die versplintering van die gedroomde nuwe staatskerk deur die verwerping van die voorgestelde nuwe belydenisgrondslag met die Belharbelydenis”  [Lees hier verder...]
  5)  Bydrae deur ds Cobus van Wyngaard - My storie met Art 1 -
  "... hier is 'n stuk wat ek eintlik vir 'n blog geskryf het, maar wat ek hoop in ons gesprek ook iets kan bydra..” [Lees hier verder...]
  6)  Reaksie  deur ds Cobus van Wyngaard  op ds Petrus Kriel se bydrae, sien pt 4,  [Lees hier verder....]
  7)  "Die stemproses tot dusver" deur Johan van Zittert [Lees hier meer...]
   

 • Die proses - Algemene Sinode
  Om vrae op te klaar oor die NG Kerk se standpunt oor die teologiese inhoud van die Belydenis van Belhar, hoop ons dat lidmate die studiestuk uit 1988 wat ons standpunt help vorm het, sal lees
  **  Die Algemene Sinode van 1986 het aan die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake opdrag gegee om in die lig van Kerk en Samelewing en ander tersaalike stukke 'n verslag op te stel wat die Belydenis van Belhar beoordeel. Hierdie verslag het vorm gegee aan die aanvanklike standpunt in 1990 dat Belhar nie in stryd met die drie Formuliere van Eenheid is nie asook die besluit van 1998, wat steeds die amptelike standpunt van die Algemene Sinode is: "Die Algemene Sinode aanvaar dat die Belydenis van Belhar op sigself genome nie met die Drie Formuliere van Eenheid in stryd is nie.”   Die volledige studiestuk kan hier afgelaai word: 
  http://www.ngkerkas.co.za/wp-content/uploads/2013/04/Belhar-ASK-besluit-1988.pdf

  ** 
  Uitleg en toepassing van die Algemene Sinode 2011 se besluit oor Belhar:  Algemene Taakspan Regte (ATR) (29 April 2013)
   

 • Kerkbode: Belydenisuitgawe (1 Augustus 2014)
  1)  'n Spesiale uitgawe is bekendgestel - gemeentes kon bestellings plaas.

 


Terug


 


 

 
 


 

 

 


 

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015