NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons


>>  Beweeg af op bladsy vir opsies

Diensraad Getuienis (SDG) - vervolg

Leier:  Ds GJ (Gert) Badenhorst, gerba@absamail.co.za
Lede:  Mnr Johannes Swanepoel, mnr Dippenaar, mnr Gerrit de Vries, mnr Nic Zwart, ds DaniŽl de Vos, prop CJ Pauw, mnr Dirk Klopper

Die Sinodale Diensraad vir Getuienis (SDG) se doelwit is om 'n ondersteuningsdiens aan gemeentes te lewer wat hulle sal help om hulle getuienistaak beter te verrig.

A)  Beleidsdokumente - Hierdie dokumente bevat beleid- en adviesstukke wat gemeentes kan raadpleeg vir inligting oor Getuienis:
1) 
Die Reglement vir Sending/Getuienis van die NG Kerk (Kyk ook in die nuwe Kerkorde).
2)  Beleidstuk oor die uitstuur van Sendingwerkers deur Gemeentes.
3)  Formulier vir die uitstuur van Sendingwerkers.
4)  Adviesdokument oor die Geloofsbelofte-offerstelsel
5)  Handleiding vir Korttermyn Sendinguitreike
6)  Adviesdokument oor Multikulturele Bediening in Gemeentes
7)  Adviesdokument oor Hulpverlening deur Gemeentes aan Arm Gemeenskappe.
8)  Waardes en Riglyne vir Getuienisforums
9)  Beleidstuk vir die Funksionering van die SDG se Taakspan vir Beleid, Strategie, Ooreenkomste en Hulpbronne


B)  Sinodale Ooreenkomsdokumente  - Hierdie dokumente verskaf afskrifte van Ooreenkomste, Memoranda en Reglemente van Liggame/Bedieninge waarby die Sinode formeel betrokke is:
1)  Die Ooreenkoms tot Samewerking van die Noordelike Sinode met die Igreja Reformada Evangelica in Portugal.
2)  Die Konstitusie van die Sinodale Getuienisforum.
3)  Die Memorandum van Ooreenkoms tussen die drie Sinodes betrokke by die Sinodale Getuienisforum.
4)  Die
Reglement van die Gesamentlike Sendingkommissie vir Mosambiek (GSM).
5)  Die Memorandum van Ooreenkoms tussen die Sinodes en Kerke betrokke by die werk in Mosambiek.   

6)  Die Ooreenkoms tot Samewerking tussen die Noordelike Sinode en IMSA
(Nywerheidsbediening)

C)  Voorbeelddokumente (MSWord-formaat) -
Hierdie dokumente bevat voorbeelde van kontrakte/ooreenkomste, reglemente, werkskedules, vorms en personeelbeleid wat as basis gebruik kan word deur gemeentes vir die skep van hul eie dokumente soos die behoefte mag ontstaan in hulle uitreik- en getuieniswerk:
1)  'n Sekonderingsooreenkoms tussen die partye betrokke by die uitstuur van 'n gelegitimeerde vir diens in 'n ander kerk (Dr H Taute, Portugal).
2)  'n
Diensooreenkoms tussen 'n Sendeling (wat op die geloofsendingbasis uitgestuur word) en die Kerkraad van die Sturende Gemeente (Dr H Taute, Potchefstroom-Noord).
3)  'n
Reglement vir Gesamentlike Getuienisforums van gemeentes en kerke op Plaaslike vlak (Limpopo-Wes Evangelisasie Aksie)
4)  'n
Vennootskapsooreenkoms tussen die gemeentes/kerke by die vorming van 'n Gesamentlike Getuienisforum op plaaslike vlak (LWEA).
5)  'n
Werkskedule ter voorbereiding vir die Uitstuur van 'n Sendeling-leraar (Dr H Taute, Potchefstroom-Noord).
6)  'n
Reglement vir die Funksionering van 'n Ondersteuningsaksie (Vereniging) vir Sendelinge op  'n Geloofsendingbasis (Vriende van Portugal Sending).
7)  'n
Reglement/Konstitusie vir die funksionering van 'n Nie-Winsgewende Vereniging (Portugese Forum, SA).
8)  'n
Reglement vir die Administrasie en Bestuur van 'n kerklike Trustfonds (Alimentasiefonds)
9)  'n
Skriftelike Samewerkingsooreenkoms tussen 'n Sinode en 'n Buitelandse Kerk vir werk daar (Ooreenkoms met die Kerk in Malawi)
10)  'n
Personeelbeleid van 'n Sinode vir die Ondersteuning en Aanwending van sy Sendingwerkers in die Buiteland/Elders (Sinode van die Wes-Kaap).
11)  'n
Ooreenkoms tussen 'n Sinode en 'n Sendingdiensorganisasie vir sekere Dienste aan die Sinode (Die SDG met Inserv vir die verwerking van die Vraelysgegewens en Verslagskrywing "Gemeentes met 'n Missie").
12) 
'n Debietordervorm ten gunste van 'n Sinodale Fonds ten bate van Sendelinge (Portugal Sending).
13)  'n
Debietordervorm ten gunste van 'n Gemeentelike Sendingfonds ten bate van 'n spesifieke sendeling (Potchefstroom-Noord, Dr H Taute).

14)  'n
Reglement vir 'n Gemeentelike Sendelingondersteuningsdiens (Wonderboom-Suid)


Terug na Blad

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015