NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons

>>  Beweeg af op bladsy vir opsies

Moderatuur

Vergaderings:  2015
15-16 Januarie (Bosberraad); 6 Maart;  8 Mei;  7 Augustus;  18 September;  30 Oktober.

Moderator: Dr GF (Gustav) Claassen
Tel 012 460 6249, sel 082 856 1943, e-pos gustavcl@mweb.co.za 
Assessor: Ds PJ (Paul) Grobler
Tel 012 460 4137, sel 082 653 5734, e-pos
paul@universiteitsoord.co.za
Aktuarius: Dr L (Dewyk) Ungerer
Tel 012 654 3121, sel 082 572 6463, e-pos
dewyku@iafrica.com

Addisionele lede:
 

Dr HL (Herman) Carelsen,
Tel 012 546 4908, sel 082 460 0646, e-pos
carelsen@absamail.co.za

Dr WA (Willem) Pretorius,
Tel 012 808 1421, sel 083 560 6668, e-pos
willem007@me.com
Dr AK (Braam) le Roux,
Tel 012 807 1604, sel 083 452 5963, e-pos akleroux@telkomsa.net
Dr MN (Michiel) van der Merwe,
E-pos michielvandermerwe@gmail.com, sel 082 462 3529
Saakgelastigde: Mnr JB (Johan) Kruger,
Tel 012 440 6525, faks 086 565 1776 of 086 565 2913, e-pos johan@noordsin.co.za]

Kerk- en Algemene regsnavrae - Dr Dewyk Ungerer
Taakspan Predikantebegeleiding


2012 -

Taakspanne:  Samestelling en Kontakinligting

1.  Taakspanne:
Diensraad Gemeenteontwikkeling (SDGO)
Vrouebelange
Jeug
Seisoen van luister
Diensraad Gemeenskapsbetrokkenheid (SDGB)
Onderwys
Ekologie (nuwe Taakspanne)
Weskoppiesbediening
Diensraad Getuienis (SDG)
Beleid, strategie, ooreenkomste & hulpbronne
Sinodale Getuienisforum - www.getuienisforum.org.za
Diensraad Ondersteuningsdienste (STO)

2.  Taakspanne:
>>  Predikanterbegeleiding
*  Induksieprogram

Predikante Wegbreek 201

>>  Taakspan vir Diversiteit
*  
Navrae:  Dr JA (Jan) Botha [NG Gemeente Eloffsdal], tel: 012 546 3545, e-pos jan@pastoralepraktyk.co.za 
*  "Saamdink" oor diversiteit
- Kliek hier vir aktuele onderwerpe.
 

 


Terug na Blad

 

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015