NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons

>>  Beweeg af op bladsy vir opsies

Die SDGO gee leiding aan die Sinode en gemeentes oor sake rakende gemeenteontwikkeling soos gemeentebeplanning, aanbidding/erediens, ampsbediening en die bevordering van die belange van spesifieke groepe, bv vroue, jeug, studente en bejaardes.


Voorsitter:  Dr WA (Willem) Pretorius, willem.pretorius@kameeldrif.ng.org.za
Ondervoorsitter: Dr SJ (Fanie) Cronjé, sicronje@mweb.co.za
Sekretaris: Ds D (Dieter) de Bruin, kaleo@mweb.co.za


 

Kernbesigheid
    Die daarstel van strukture wat ringe, gemeentes, leraars en ander geestelike leiers ondersteun sodat gemeentes voluit gemeente kan wees en 'n verskil kan maak.
    Leiers wat verantwoordelik saamwerk aan gesamentlike fokusareas wat deur die sinode bepaal is.
Fokusareas
    Effektiewe ringe
    Gemeente-ontwikkeling

Taakspanne: 
Aanbidding
Vrouebelange
- Mev Rinel Hugo, rinelh@ngkerk.org.za
Ledelys
Logo
Belangrike datums

Jeugbelange - Ds Fouché de Wet, fouche@stellastraat.co.za
JONK
Kampterreine

Kampe
Seisoen van Luister
- Ds Jampie Nel, jampie-nel@lantic.net
Gemeentedienstenetwerk
- Ds Johan van Loggerenberg, jhvlog@mweb.co.za
[Besoek www.gemeentes.co.za]

Vergaderings: sal aangekondig word.


Terug na Blad


 

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015