NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons

>>  Beweeg af op bladsy vir opsies

Diensraad Getuienis (SDG)

Wie is ons:  Die SDG gee leiding aan die Sinode en gemeentes oor sake rakende die uitreikbediening soos die bevordering van missionere ingesteldheid en die koordinering van uitreikaksies.
                           
Voorsitter:  Ds MJP (Thinus) Grobler, tgrobler@vodamail.co.za

Kernbesigheid
*  Die daarstel van strukture wat ringe, gemeentes, leraars en ander geestelike leiers ondersteun sodat gemeentes voluit gemeente kan wees en 'n verskil kan maak.
*  Leiers wat verantwoordelik saamwerk aan gesamentlike fokusareas wat deur die sinode bepaal is.
Fokusareas
*  'n Uitreikbediening
*  Effektiewe ringe
*  Gemeente-ontwikkeling

Taakspanne:
Beleid, strategie, ooreenkomste en hulpbronne - Ds GJ (Gert) Badenhorst
Missionere funksionering van gemeentes - Ds NC (Nico) van Wyk,
nico@ee3.co.za
Forums (NG Kerkfamilie) en konvent - Ds DG (Danie) Jordaan, ddd5@lantic.net
Buitelandse sending
Middestede en informele nedersettings - Ds PF (Francois) Smit, franco@pen.org.za
Binnelandse teikengroepe en Arbeidsbediening - Ds HM (Hennie) Horn, theahorn@mweb.co.za


Vergaderings : sal aangekondig word.

SINODALE GETUIENISFORUM
Funksionaris:  Ds ANE (Andries) Louw, Posbus 33, Silverton  0127, tel/faks (012) 805-3436, 083 276 4476 anelouw@getuienisforum.org.za
Besoek ook hulle webwerf: www.getuienisforum.org.za

 

Terug na Blad
 

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015