NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons

>>  Beweeg af op bladsy vir opsies

Diensraad Ondersteuningsdienste (SDO)

Die SDO gee leiding aan die Sinode en gemeentes oor sake rakende beplanning en bestuur, finansies en administrasie, regsaangeleenthede en die argief.

 
Voorsitter:  Dr MN (Michiel) van der Merwe,
michielvandermerwe@gmail.com

Kernbesigheid
   
Die daarstel van strukture wat ringe, gemeentes, leraars en ander geestelike leiers ondersteun sodat gemeentes voluit gemeente kan wees en 'n verskil kan maak.
    Administrasie, kommunikasie en bemarking wat koste-effektief en doelmatig funksioneer.
    Leiers wat verantwoordelik saamwerk aan gesamentlike fokusareas wat deur die sinode bepaal is.

Fokusareas
    Effektiewe ringe
    Openbare beeld van die NG Kerk
    Gemeente-ontwikkeling

Lede:  Dr MN (Michiel) van der Merwe (voorsitter); di HP (Hennie) Kotze;  di R (Rehan) Rheeder; AR (André) Vivier; PA (Pieter) Viljoen;  mev NP (Naomi) van Wyk - adviserend; mnr JB (Johan) Kruger;  dr GJ (Gerrit) Cloete - ampshalwe

Vergaderings:
2012:  16 Januarie; 20 Augustus;  17 September (USDO);  8 Oktober en 19 November
 
Terug na Blad 

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015