NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons

Definisies
Mentoraatskap  -  Dit is die proses waardeur geselekteerde en opgeleide predikante ander predikante begelei en ondersteuning deur besondere advies, ondersteuning en leiding te gee met die oog op sinvolle funksionering binne die leraar se gemeente in besonder en binne die Noordelike Sinode in die algemeen. Dit is ʼn  gestruktureerde, formele en professionele begeleidingsprogram.
Mentor - ʼn Mentor is ʼn leraar met besondere ervaring en blootstelling van waaruit hy/sy ʼn ander kollega kan begelei en ondersteun. Dit geskied deur ondersteuning, begeleiding, berading, onderrig, advies, bemoediging, aanmoediging en in die algemeen deur ʼn rolmodel te wees.
"Mentee" - Die leraar wie se welstand so hoog deur die Kerk aangeslaan word, dat hy/sy op ʼn besondere pad van begeleiding geneem word.

Doelwitte
Fasiliteer die suksesvolle inskakeling van leraars in hulle onderskeie gemeentes en in die Noordelike Sinodale.
Verseker die sinvolle oordrag van vaardighede, kennis, gedrag en houding tussen leraars.
Skep kapasiteit en vaardighede in die leraarskorps met die oog op optimale funksionering binne die bepaalde eise van die tydsgewrig.
Vestig ʼn gees van voortgesette onderig en lewenslange leer.

Aktiwiteite binne Mentoraatskap
Oordrag van vaardighede: Die mentor dra kennis en vaardighede oor wat nodig is om sinvol as predikant te kan funksioneer. Hierby is ingesluit die oordra van tendense binne die breŽr kerkverband. Die mentor tree op as skakel tussen die mentee en kerkraad spesifiek wat voorgesette opleiding betref.
  Oordrag van interpersoonlike vaardighede. Hierdie verhouding wat ontwikkel tussen mentor en mentee moet kan dien as ʼn voorbeeld waarop die leraar binne sy eie gemeente verhoudings kan bou.
Pastorale ondersteuning om die stres van die predikantsamp te kan verwerk.
Pastorale ondersteuning wat betref die persoonlike lewe van die mentee, insluitend huwelik en gesin.
Die mentor gebruik sy invloed om bronne beskikbaar te stel vir die optimale ontwikkeling van die mentee.
Bou van ʼn vertrouensverhouding waarin die mentee se eie vertroue ook gebou word.

BeŽindiging van Mentoraatskap
In die formele mentoraatskapsprogram behoort die verhouding tussen mentor en mentee geaktiveer, ontwikkel, in stand gehou en ook beŽindig word. Dit geskied op die volgende wyse:
Die program duur tussen 18 en 24 maande waarbinne bepaalde doelwitte bereik moet word. Die program termineer met bereiking van die doelwitte.
Binne die holistiese verstaan van die Predikanteversorgingsmodel, behoort daar na twee jaar na voltooiing van ʼn mentoraatskapsprogram weer met ʼn nuwe program begin te word.
Die mentor en mentee neem na 6 maande die besluit om die verhouding te beŽindig. Dit geskied o.g.v. wedersydse ooreenkoms dat die verhouding nie gaan werk nie. ʼn Nuwe mentor word gekies.

Verantwoordelikhede
Die Aktuarius is oorhoofs verantwoordelik vir die proses. Die Ring vervul vir die interim net ʼn kommunikasierol t.o.v. die predikanteversorging in geheel. Die mentor, mentee en Kerkraad (Diensverhoudinge) neem gesamentlik verantwoordelikheid vir die begeleiding van die betrokke leraar. Dit behels:
Opstel van 'n formele kontrak tussen kerkraad, mentor en mentee.
Die mentor en mentee bepaal die doelwitte vir sy/haar begeleiding.
Die predikant wat gementor word neem verantwoordelikheid vir selfassessering.

Administrasie
Die mentor, mentee en kerkraad kry afskrifte van die ooreenkoms en finale verslag. Geen verslag sal persoonlike besonderhede van die leraar wat met die program besig is bevat nie. Slegs doelwitte wat van die begin af met al drie partye ooreengekom is, word sigbaar gemaak en daardie uitsette word oor verslag gedoen. Die vertroulikheidsaspek binne die pastorale versorging, wat deel vorm van Mentoraatskap, sal ten alle tye gehandhaaf word.

NAVRAE: Johan van den Heever ansjohan@eject.co.za 0834482609  /  Roelf Opperman roelf.opperman@kameeldrif.ng.org.za 0823351156



Terug na Hoofblad
 

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015