NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons

>>  Beweeg af op bladsy vir opsies

Sinodale Diensraad (SDR)

1.  Fokusareas
2.  SDR ledelys
3. 
SDR vergaderings - datums

 

Fokusareas

 • Geloofsvorming
  Fokus op leiding aan die Sinode en gemeentes oor sake soos God-gefokusde spiritualiteit, Skrifhantering en prediking en erediens.
  Kontakpersoon:
  Dr WA (Willem) Pretorius

 • Gemeentebegeleiding
  Fokus op leiding aan die Sinode en gemeentes oor sake rakende gemeenteontwikkeling, gemeente- en lidmaatbegeleiding, diversiteit en eenheid en die bevordering van die belange van spesifieke groepe, bv vroue, jeug, studente en bejaardes.
  Kontakpersone: Drr WA (Willem) Pretorius en HL (Herman) Carelsen

 • Diensgetuienis
  Fokus op leiding aan die Sinode en gemeentes oor gemeenskapsbetrokkenheid (onder meer armoede en ekologie) en die bediening rakende spesifieke gemeentskapsbehoeftes soos maatskaplike dienste, inrigtingsorg (kinderhuise en bejaardes), bediening aan gevangenes, hospitaalbediening, vigs en ander spesialisbedieninge (bv geestesgesondheid en hardhorendes). Fokus ook op gestuurdheid en sake rakende die uitreikbediening soos die bevordering van missionęre ingesteldheid en die koördinering van uitreikaksies.
  Kontakpersone: Dr AK (Braam) le Roux

 • Predikantebegeleiding
  Fokus op leiding aan die Sinode en gemeentes oor sake rakende pastorale sorg en die versorging van predikante en predikantsgesinne.
  Kontakpersoon: Ds PJ Grobler. 

 • Ondersteuningsdienste
  Fokus op leiding aan die Sinode en gemeentes oor sake rakende beplanning en bestuur, finansies en administrasie, regsaangeleenthede en die argief. Kontakpersoon: Mnr JB (Johan) Kruger
   


Ledelys:
Die SDR word saamgestel uit die lede van die Moderatuur plus een predikant en een ouderling/diaken per ring.  Die funksionering van die SDR word bepaal deur die sinode se visie, kernwaardes en kernbesigheid soos die sinode (2012) goedgekeur.

 

Persoon

Kontakbesonderhede

Voorsitter

Dr GF Claassen

gustavcl@mweb.co.za;

Ondervoorsitter

Ds PJ Grobler

paul@universiteitsoord.co.za

Aktuarius

Dr L Ungerer

dewyku@iafrica.com

Saakgelastigde

Mnr JB Kruger

johan@noordsin.co.za

Addisionele lede
Dr HL Carelsen carelsen@absamail.co.za
Dr WA Pretorius willem007@me.com
Dr AK le Roux akleroux@telkomsa.net
Dr MN van der Merwe michielvandermerwe@gmail.com
Ringsverteenwoordigers:

Daspoort:
Dr JA Botha
Oudl AK Fleming*
jan@pastoralepraktyk.co.za
jjfleming@iburst.co.za
Derdepoort: Ds AS Nel
Oudl WP Roux
attie@ngwaverley.co.za
willemroux@telkomsa.net
Krokodilrivier: Dr C Gericke
Oudl K Mouton
cgericke@ngkrokodilrivier.co.za
komo@intekom.co.za
Louis Trichardt: Ds PJ Kriel
Oudl André Grobbelaar
krielpj@mweb.co.za
andrewenkem@gmail.com
Midde-Afrika: Ds PF J van Vuuren
Oudl C Brand
vanvuurenpiet@gmail.com
brandcoen@gmail.com
Northam: Ds MJ Benade
Oudl HA Schreuder
mbenade@lantic.net
amos286@gmail.com
Pietersburg: Ds TJH Meyer
Oudl P van der Merwe
tjhmeyer@mweb.co.za
vdmpieter7@gmail.com
Pietpotgietersrus: Ds JAS Peens
Oudl PCN Prozesky
hpeens@gmail.com
pprozesky@mweb.co.za
Pretoria-Noord: Ds J Nel
Oudl RJ Engelbrecht
jacobus.nel@telkomsa.net
ngkflorauna@absamail.co.za
Pretoria-Oos: Ds L Schoeman
Oudl (dr) M van der Merwe
lizl-louise@ngkmp.co.za
michielvandermerwe@gmail.com
Rustenburg: Ds HP Kotzé
Oudl FR Terblanche
henniekotze001@gmail.com
riekiejeug@mweb.co.za
Sentraalmoot Dr PJSG du Plessis
Oudl (ds) JJ van As
pauldupl@telkomsa.net
jvanas@dinamix.co.za
Sesmylspruit: Ds EL Haarhoff
Oudl DS de Klerk
emilh@absamail.co.za
marscha@mweb.co.za
Suidoos-Pretoria: Ds MJ Bosman
Oudl (prof) M Nel
tienie@stellastraat.co.za
malannelup@gmail.com
Valhalla: Ds F Esterhuizen
Oudl PR de Bruyn
francoisest@xsinet.co.za
rdebruyn@optivest.co.za
Waterberg: Ds FCA de Beer
Oudl WHJL van der Heever
ngspringbok@pcwireless.co.za
whvdheever@gmail.com
Wonderboom: Dr R Opperman
Oudl EC Rudolph
roelf007@gmail.com
rudolec@unisa.ac.za

VERGADERINGS - 2015
13 Februarie; 19 Junie en 23 Oktober.

Indien u enige belangrike sake het wat u graag onder die SDR se aandag sou wou bring, kontak ds Paul Grobler by paul@universiteitsoord.co.za 

 

Terug na Blad

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015